พื้นที่การทำงาน กิจกรรมการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บ เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
เข้าสู่พื้นที่การทำงานให้นักเรียนคลิ๊กที่ชื่อหัวข้อเพื่อเข้าสู่พื้นที่การทำงานที่ต้องการ

แผนการทำงานกลุ่ม
ให้นักเรียนคลิ๊กที่ชื่อหัวข้อเพื่อเขียนแผนการทำงานของกลุ่ม


ภาระงาน (task)วิกินี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจัยเรื่อง "ผลของการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือที่แตกต่างกัน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ของนางสาวชนิชดา ชนะกิจจานุกิจ นิสิตระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย